اختلالات شخصیت

اختلالات شخصیتی یعنی چه ؟

برخی از اختلالات روانی ، در نخستین نگاه ، چندان جلب نظر نمی کنند و نشانه های آن چنان آشکار نیست که هر کس متوجه وجود بیماری در فـرد شود . شخص بیمار هم ، از بیماری خویش آگاه نیست و ذهنیـت و رفتارهای خویش را مناسب می پندارد اما این اختلالات موجب ناراحتی و مشکلات فراوانی بـرای اطرافیان بیمار و سبب ناکامی ها و شکست های متعدد بـرای خود بیمار می شود .

مهم تـریـن ویـژگی همه انواع « اختلالات شخصیـت » عبارت است از : ذهـنیـت انعطاف ناپـذیـر و رفتارهای محدود که در این مورد فرد مبتلا در برابر همه رویدادها و مسائل متنوع زندگی رفتارهای بی انعطافی را نشان می دهد که عموما به شکست او می انجامد،هرچند که از ظرفیت هوشی کافی برخوردار است . اگر چه اطرافیان وی سریعا به نابه هنجار بودن دیدگاه و رفتار فرد مبتلا پی می برند ، اما او خود و جنبـه های شخصیتی اش را سالم و طبیعی می پنـدارد و صلاح اندیشی دیگران را ناشی از ناآگاهی و یا سوءنیت آنان می انگارد .

 

منبع: بانک اطلاعات • نظرات() 
 • نوع مطلب :مروری بر شخصیت ،
 • چگونه می توان اختلال شخصیت را تشخیص داد ؟

  تشخیص اختلالات شخصیتی را از 18 سالگی به بعد می توان مطرح کرد و این سنی است که در آن شخصیت شکل گرفتـه است . ایـن اختلالات بسیار شایع هستنـد و نزدیک به 10 درصد کل جمعیت بالای 19 سال به یکی از انواع آن و یا بیش از یک نوع آن مبتلا هستند و نسبت کلی زنان و مردان مبتلا برابر است .

  می توانیم اختلالات شخصیتی را در سه گـروه عمـده جای دهیم که هر یک از این گروه ها نیـز به انواعی تقسیم می شوند :

  الف - گـروه عجیـب و غیـر عادی شامـل اختلالات شخـصیتـی بـدبـیـن ( پارانوئیـد ) ، گسیخته وار ( اسکیزوئید ) ، گسیخته گون (اسکیزوتایپال ) .

  ب - گروه نمایشی و هیجانی شامل اختلالات شخصیتـی نمایشی ( هیستریونیک ) ، خودشیفته (نارسیتیک ) ، مرزی (بوردرلاین ) ، ضداجتماعی (آنتی سوشیال ) .

  ج - گروه مضطـرب ، خلقی و ترسان شامل اختلالات شخصیتی اجتنابی ، وابسته ، وسواسی - اجباری ، پرخاشگری نافعال و افسرده .

   

  منبع: بانک اطلاعات • نظرات() 
 • نوع مطلب :مروری بر شخصیت ،
 • عوامل پدید آوردنده اختلالات شخصیتی کدامند ؟

  یکی علل زیـست شناختی است که تحت عنـوان گـرایـش ذاتـی و سـرشـت هم مـورد بحث قـرار می گیـرد و می تـوان به مسائل ژنتیک و ارث ، ضربـه بـه جمجمـه قبـل یا حیـن تولد ، زایمان های طولانی و سخت و التهاب و تورم اشاره کرد .

  دوم ، علل روانـی - اجتماعی است که ناشی از محیط پـرورشی و تـربـیـتـی نامناسـب است . از مهم تریـن علل روان شناختی اختلالات شخصیتـی می تـوان به مـوارد زیـر اشاره کرد . فـقـدان یا غیبت پدر و مادر و یا یکی از آن دو و تماس های اجتماعی محدود ، برآورده نشدن نیازهای بنیادی کودک همچون عشق ، تفاهم ، احترام ، امنیت و موفقیت .

  ایـن عوامل باعث می شودکودک نتواند هـویـت مثبت مبتنی بـر سازگاری اجتماعی کسب کنـد و حتـی مـوجـب می شود ، کودک هـویـت منفی پیـدا کنـد و تبـدیل بـه فـردی رنـجـیـده ، طغیانـگر و ضد اجتماعی شود . بنابراین انواع شخصیت های غیر طبیعی بسیار است .

   

  منبع: بانک اطلاعات • نظرات() 
 • نوع مطلب :مروری بر شخصیت ،
 • اختلال شخصیت وسواسی

  مبتلایان به اختلال شخصیـت وسواسی ، افـرادی هستنـد با پشتکار و سخت کوشی زیـاد که گاه کار آنها جنبه سماجت و بسیاری از اوقات شکل سر سختی به خود می گیرد . در عین حال در تصمیم گیـری های خود دچار تردیدهای زیاد هستنـد ، به نظم و ترتیب و کمال آرمان گرایانه ای دلبسته اند که نیل به آن در جهان خاکی ما بسی دشوار است .

  مبتلایان به شخصیت وسواسی قادر بـه ابـراز عواطف و هیجانات مثبت و منفی خود نیستند و این عـواطـف را تنـها بـه صـورت غیر مستقیم ابـراز می کنند . ایـن افـراد با سخت گیری و تنگ نظری ، زندگی را بر همسر و فرزندان و همکاران و زیردستان تلخ میکنند و تازه در شگفت هستند که چرا محبوب نیستند و چرا دیگران در پذیرش رفتارها و دیدگاه های آنان مشکل دارند .

  این افراد قادرند برای ساعات متمادی کار کنند و از نظر شغلی عموما افرادی با کفایت هستند و شیفته کسانی هستند که خواسته های خود را به روشی مقتدرانه اعمال می کنند . بـه نـدرت از کسی تعریـف می کنـنـد ، اما در دلسرد کـردن دیـگـران استاد هستـنـد . خانواده ، دوستان و همکاران ایـن افـراد ممکن است از خشکی و سرسختی همیشگی آنان سرخورده شونـد .

  اینها پیرو افراطی ایـن ضـرب المثل هستند « هر چیز که خوار آید یک روز به کار آید » . دور ریختن اشیای بی مصـرف را مصلحت نمی داننـد . در ابـراز عواطـف و احساسات لطیـف و ظریـف مشکل دارنـد . به عنوان پدر و مادر یا رئیس خیلی زیاد به جزئیات زندگی و رفتـار فـرزنـد یا زیـردست خود توجه نشان می دهند و می خواهند از همه چیز سر در بیاورند .

   

  منبع: بانک اطلاعات • نظرات() 
 • نوع مطلب :اختلال شخصیت وسواس فکری-عملی ،
 • چه عواملی در ابتلا به اختلال شخصیت وسواسی نقش دارند ؟

  در سابـقـه زنـدگی ایـن افـراد اغلـب انضباط سخـت در دوران کودکی را می تـوان کشف کـرد . عموما عقیـده بـر ایـن است که سخت گیـری پـدر و مادر در آموختن زودهنگام رفتارهای شایسته اجتماعی و از جمله کنتـرل کامل ادرار و مدفـوع تـا پیش از دو سالگی ، از عوامل ایجاد شخصیـت وسواسی است .

  بـرخی عقـیـده دارنـد که رفتـارهای دفاعـی ناخودآگاه علیـه تمایل بـه بی نظمی و بی بـرنامگی و کثیـف بودن است . چنیـن پـنداشته می شود که فـرد با توسل به رفتارهای تشریفاتی ، وسواس خود را در برابـر اضطراب شدیـد و مـزمـن حفظ می کنـد و منـش های وسواسی ، سدی در بـرابـر انگیزه های تهاجمی و پرخاشگری و احساس گناه ناخودآگاه هستند . این بیماران در میان سایر مبتلایان اختلال شخصیت،مستثنی هستنـد و اغلب با آگاهی از مشکل خود بـه درمان می پـردازنـد . با روان درمانی طولانی و پیچیـده و نیـز رخی داروهای جدیـد ، امکان کنترل این اختلال فراهم آمده است .

   

  منبع: بانک اطلاعات • نظرات() 
 • نوع مطلب :اختلال شخصیت وسواس فکری-عملی ،
 • اختلال شخصیت مرزی یعنی چه ؟

  مهم تـریـن ویژگی های « شخصیت های مرزی » عبارت هستنـد از : بی ثباتی دائمی در روابط با افراد دیگر ، بی ثباتی در هویت و ارزیابی از خویشتن ، بی ثباتی در عواطف و رفتارهای ناگهانی و مهارنشدنی به ویژه به صورت تظاهر شدید خشم و پرخاشگری .

  بدیهی است که ایـن بی ثباتی ها و ایـن فوران های خشم با روابط شغلی ، دوستی و زنـاشویی سازگاری نـدارد . آغـاز ایـن اختلال از اول جوانـی است و اگـر درمان نـشـود بـرای همیشـه ادامـه می یابـد و وخیم می شود .

  عـوارض آن تنها بـه احساس ناراحتـی و رنـج محـدود نمی شود ، بلکـه به شکل صدمـه بـه خود ، خودکشی ، اعتیاد و ضرب و جرح اطرافیان نیز تظاهر می یابد . وضعیـت ایـن مبتلایان چنان است که گویی همیشه در بحران هستند . نوستان های خلقی در آنها شایع است . فـرد در یک لحظه مجادله گر و در لحظه بعد افسرده است . رفتار ایـن افراد ، پیش بینی ناپـذیـر و به میـزان زیـاد به زمینه ارتباط آنان با دیگران مرتبط است .

   

  منبع: بانک اطلاعات • نظرات() 
 • نوع مطلب :اختلال شخصیت مرزی ،
 • چه عواملی در ابتلا به اختلال شخصیت مرزی دخالت دارند ؟

  اختلال شخصیت مرزی در میان بستگان درجه یک مبتلایان به این اختلال ، پنج برابر کل جمعیت است . در خانواده این بیماران میزان اختلال شخصیت ضد اجتماعی ، اعتید و افسردگی نیز بالاتر از جمعیت عادی است . این نوع شیوه خانوادگی نماینده عوامل ژنتیک و یادگیری است که همراه یکدیگر اثر می کنند و شخصیت مرزی را پدید می آورند .

  در بسیاری از افراد مرزی، دوره هایی از افسردگی شدید وجود دارد که گاه تبدیل به نشانه های پابرجای افسردگی می شود. این بیماران از درمان، چه به صورت سرپایی و چه به صورت بستری در بیـمارستان ( در زمان بی ثباتی شدیـد و بـحران های افسـردگی و روان پـریـشی سوء رفتار ) استقبال می کنند . روان درمانی انفرادی طی جلسات متعدد به بیمار کمک می کند تا دگرگونی های بنیادی در ساختار شخصیتی خود پدید آورد .

  یاری گرفتن از اعضای خانواده ، بهبـود در موقعیت های نامناسب خانوادگی ، تغیـیـر در روابط بیمار گونه اعضای خانواده و خانواده درمانی مفید است. دارو درمانی نیز برای کنترل نشانه های خاص موثر است .

   

  منبع: بانک اطلاعات • نظرات() 
 • نوع مطلب :اختلال شخصیت مرزی ،
 • اختلال شخصیت بدبین یا پارانوئید یعنی چه ؟

  مهم تریـن ویژگی این اختلال عبارت است از سوءظن و بی اعتمادی به دیگران . مبتلایان چنین می پندارند که دیگران آنان را مورد آزار ، بهره کشی یا فریب قرار می دهند ، در حالی که واقعیت چنین نیست .

  این افراد بدون هیچ دلیل ، یا بر پایه شواهد ناچیز و بی اهمیت، دچار این شک هستند که دیگران بـر ضد آنان توطئـه می کننـد . درباره وفاداری همسر ، بستگان و دوستان خویش همیشه تـردیـد دارند و اعمال آنان را به دقت مورد ریزبینی قرار می دهند تا شواهدی حاکی از نیات خصمانه آنان بیابند . حتی تشویق و تعریف ، اغلب مورد سوءتعبیـر قـرار می گیـرد .

  این افراد به صورت بیمار گونه ، حسود هستند . اغلب بدون اینکه شواهدی موجود باشد ، مظنون به خیانت همسرشان هستند . از آنجا که قادر به اعتماد کردن به دیگران نیستند ، نیاز شدید به خودکفایی و استقلال دارند .

   

  منبع: بانک اطلاعات • نظرات() 
 • نوع مطلب :اختلال شخصیت پارانویید ،
 • چه عواملی در بروز اختلالات شخصیتی پارانوئید نقش دارند ؟

  عوامل ارثی را در ایـن اختلال دخیل دانسته اند ، اما به نظـر می رسد نقش محیط اولیه پرورش کودک نیز بسیار مهم است.محیط خانوادگی سرد، انزواجو، بی اعتمادی و سوءظن، موقعیت های برانگیزنده حسادت و کاهنده احترام به نفس ، بدرفتاری از سوی والدین و رفتار و گفتار طعنه آمیز و دارای معانی دوگانه از سوی آنان همه در ایجاد شخصیت پارانوئید نقش دارند .

  این اختلال در 5/. تا 5/2 درصد کل جمعیت گزارش شده است .

  درمان اختصاصـی اختلال « شخصیت پارانوئید » عبارت است از : روان درمانـی . اما ویـژگی های شخصیتی ایـن بیماران مانع عمده ای در ایجاد رابطه درمانی مناسب است .

  درمان دارویی بـرای مقابله با اضطـراب و پریشانی بیـمار و یا دوره های آشفتگی شدید و اندیشه های شبه هذیانی او مفید است .

   

  منبع: بانک اطلاعات • نظرات() 
 • نوع مطلب :اختلال شخصیت پارانویید ،
 • اختلال شخصیت وابسته یعنی چه ؟

  مهمترین ویژگی های این اختلال عبارت هستند از : داشتن اطمینان به افراد ، وابستگی کامل به دیگران ، رفتار تسلیم جویانه ، کم رویی ، تردید و پرهیز از مسئولیت ها . نیـاز بیش از حد شخصیـت وابستـه بـرای اینکه تحت حمایت و مراقبت قرار گیـرد ، سبب می شود تسلط دیگران و اجحاف و بدرفتاری آنان را بپـذیـرد . تـرس وی از جدایی موجب می شـود . رفتـاری تسلیم جویانه و حقارت آمیز و در بـرابـر دیگران در پیش گیـرد . این رفتارها در ابتـدای جوانی ظاهـر می شود و در زمینه های گوناگون تجلی می یابد .

  یک شخصیت وابستـه در تصمیم گیـری های معمولی روزانـه هم مشکل دارد . ایـن افـراد هیچ گاه نمی تواننـد آغازگـر کاری باشنـد و تـوانایـی نه گفتـن را هم ندارنـد . او می خواهد روابط خـود را با دیگـران به هـر قیـمـت حفظ کند پس مجبـور به تحمل انـواع پستی ها می شود و پیـونـدهای او با دیگران نامتوازن و مخدوش است .

  ایـن افـراد دیـدی منفی و بدبیـنانـه و مـردد نسبـت به خویـش دارنـد و تـوانایی های خود را نـاچیـز می شمارند . افسردگی و اضطراب در این افراد بسیار شایع است .

   

  منبع: بانک اطلاعات • نظرات() 
 • نوع مطلب :اختلال شخصیت وابسته ،
 • چه عواملی در بروز اختلال شخصیت وابسته نقش دارند ؟

  تـشخیـص اختلال شخصیـت وابـستـه زمانـی مـوجـه است که فـرد با وجـود امکاناتی که دارد ، رفـتارهای وابستـه را ادامه می دهـد . روابط اجتماعی مبتلایان ، محدود به افـراد مـورد اتـکایشان است و از نظر خانوادگی هم بسیاری از آنان نسبت به بدرفتاری جسمی یا روانی از سوی همسر در رنج هستند ، اما جرات اعتراض ندارند .

  در صورت قطع رابطه با فـرد مورد وابستگی ، در معرض خطر افسردگی شدید قرار می گیرند . در عین حال در صورت درمان ، امکان بهبـود ، زیاد است . بنیـان درمان بـر روان درمانی و دارو درمانی است . روان درمانی بینش گرا بیـمار را قادر می سازد که زمینـه رفتار خود و چگونگی شکل گیری آن را دریابد .

  بیـمار با حمایت پزشک می تواند نسبـت بـه پیـش از درمان مستقل تـر ، پـرجرات تـر و متکی تر به خود شود . رفتار درمانی، درمان جرات ورزی، خانواده درمانی و گروه درمانی موفقیت آمیز بوده اند و جهـت مقابلـه با علائم اضطـراب و افسـردگی شایـع در ایـن بیـماران تـرکیـب روان درمانی و دارو درمانی موثر است .

   

  منبع: بانک اطلاعات • نظرات() 
 • نوع مطلب :اختلال شخصیت وابسته ،
 • اختلال شخصیت اسکیزوئید یعنی چه ؟

  بنیادی ترین ویژگی اختلال شخصیت اسکیزوئید عبارت است از دوری گزیدن از روابط اجتماعی . ایـن افراد در ارتباط با دیگران قادر بـه ابراز عواطف عادی نیستند و اصولا دامنه عواطف آنان محدود است . این ویژگی از ابتدای جوانی و در زمینه های گوناگون زندگی آنان ، چه در محیط خانه و چه در تحصیل ، چه در کار و چه در زناشویی قابل ملاحظه است .

  ایـن افراد اشتیاقی برای برقراری دوستی و صمیمیـت با دیگران ندارند . از رابطه با مردمان پـرهـیـز می کنند و بـر خلاف اکثـر انسان ها که از تـعـلـق بـه خانـواده یا گـروه های اجتماعی دیـگر لـذت می برنـد ، از ایـن تعلقات رضایـت خاطر ندارند . آنها کار شبانه را بـه کار روزانه ترجیـح می دهند ، زیـرا به ایـن ترتـیـب مجبـور نیستند با عده زیادی سر و کار داشته باشنـد . دوستان نزدیک یا افراد مورد اطمینان ندارند . این افراد در نخستین دیدارها معذب و ناراحت به نظـر می رسنـد و از تماس چشمی دوری می کنند . در ابراز خشم خود حتی در واکنش به تحریک مستقیم مشکل دارند که در نتیجه این تاثیر را پدید می آورد که آنان فاقد هیجان هستند .

   

  منبع: بانک اطلاعات • نظرات() 
 • نوع مطلب :اختلال شخصیت اسکیزوئید ،
 • چه عواملی در ابتلا به اختلال شخصیت اسکیزوئید دارند ؟

  دوره کودکی یا نوجوانی مبتلایان به اختلال شخصیت اسکیزوئید ممکن است با انزوا ، روابط کم با همسالان و دستاوردهای پایین تـر از انتظار در مدرسه مشخص شود . ایـن کودکان یا نوجوانان به علت تفاوت با دیگران مورد اذیت و آزار همسالانشان قـرار می گیرنـد که طبعا بر انزواطلبی آنان می افزایـد .

    رابطه ژنتیک بین ایـن اختلال با اسکیـزوفـرنیا و اختلال شخصیت اسکیزوتایپال ذکـر شده است . مبتلایان بـه اختلال شخصـیـت اسکیزوئید می تـوانـنـد بـیـماران خوبـی بـرای درمان بـه شیـوه روان درمانی باشنـد . تمایـل آنـان بـه درون گـری با انتظارات روان درمانـگـر سازگار اسـت . بـا بـرقـراری اعتماد نسبـت بـه پـزشک ، ممکن است به تدریج و بـا هـراس فراوان ، خیال پـردازی ها ، دوستان تـصـوری و تـرس از وابستگی ، حتی درباره ارتباط بـا درمانـگـر فـرد را آشکار کنـنـد .درمان دارویـی بـا مـقـادیـر جـزیـی از داروهای ضـد روان پریشـی ، ضـدافسـردگی و محرک های روانی در بـرخـی بیماران موثر بوده است .

   

  منبع: انک اطلاعات • نظرات() 
 • نوع مطلب :اختلال شخصیت اسکیزوئید ،
 • اختلال شخصیت ضد اجتماعی چیست ؟

  ویـژگی اصلی ایـن اختلال شخصیـت ، نداشتـن ظرفیـت بـرای دلبستگی و وفاداری به دیگران یا قوانـیـن زندگی اجتماعی است . افـراد احساس مسئولیـت ندارنـد . ایـن افـراد بی عاطفه به نظر می رسنـد و تنها لذت های فـوری بـرایـشان مهم است . بـا دلیـل تـراشی های لفاظانه ، خود را متقاعد می کنند که اعمالشان منطقی و مجاز است .

    به نظر می رسد ایـن افـراد نمی توانند دریابند اعمالشان چه نتایج و عواقب ناخوشایند و دردناکی برای دیگران به بار می آورد ، از این رو به دنبال کارهای مصیبت بار خود احساس پشیمانی و گناه نمی کنند . این افراد به دنبال لذت های آنی هستند و تصمیم گیـری های آنان شتابـزده و ناشی از انگیـزه های فـوری است . از ایـن رو قادر بـه برنامه ریزی بـرای آینـده نیستـنـد و درگرگونی های ناگهانی در شغل ، محل زندگی و روابط فردی بین آنان شایع است.

  در همیـن خانواده هاست که پایـه شخصیـت ضداجتماعی و یا ده ها مشکل روانی دیگر در کودک گذاشته می شود .

   

  منبع: بانک اطلاعات • نظرات() 
 • نوع مطلب :اختلال شخصیت ضداجتماعی ،
 • عوامل ایجادکننده اختلال شخصیت ضداجتماعی کدامند ؟

  در سـوابـق خـانـوادگی مبـتـلایـان بـه « اختـلال شخـصـیــت ضـداجتـمـاعـی » نـارسایـی ها و ناهنجاری های فراوان در رابطه پدر و مادر با کودک و با یکدیگر دیده می شود . شیوع بیشتر شب ادراری، تمایل به بازی با آتش و بی رحمی با جانوران در دوران کودکی دیده می شود.

  مشکل زمانی حادتر می شود که کودک به سن بلوغ می رسد . او به صـورت یک نوجوان ، فـردی بی عاطفه ، خودخواه ، خودشیفتـه و قـدرناشناس بـه نظـر می رسـد . بی اعـتـنـایـی به امکانات خانوادگی ، مهارت های شخصی و مقتضیات اجتماعی از مشخصات برجسته این گروه است .

  اگر عوامل اجتماعی در ایجاد شخصیت ضداجتماعی نقش داشته باشنـد ، تغییـر دادن آنها یا دور کردن فرد ضداجتماعی از آن محیط توصیـه می شود . بنیادی تـریـن عامل برای درمان موثـر عبارت است از : جای دادن کودک و نوجـوان ضداجتماعی در یک محیـط گـرم و پـذیـرنـده انسانی و حفـظ انضباط و رعایـت اصـول اخلاقی به مدت لازم در آن محیط . داروها نیز برای ایجاد تغییرات پابرجا در شخصیت و رفتار مبتلایان مفید است .

   

  منبع: بانک اطلاعات • نظرات() 
 • نوع مطلب :اختلال شخصیت ضداجتماعی ،


  • کل صفحات:2  
  • 1
  • 2
  •   

  نصرت نوجوان کانمیران


  آخرین پست ها


  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic