تشخیص اختلالات شخصیتی را از 18 سالگی به بعد می توان مطرح کرد و این سنی است که در آن شخصیت شکل گرفتـه است . ایـن اختلالات بسیار شایع هستنـد و نزدیک به 10 درصد کل جمعیت بالای 19 سال به یکی از انواع آن و یا بیش از یک نوع آن مبتلا هستند و نسبت کلی زنان و مردان مبتلا برابر است .

می توانیم اختلالات شخصیتی را در سه گـروه عمـده جای دهیم که هر یک از این گروه ها نیـز به انواعی تقسیم می شوند :

الف - گـروه عجیـب و غیـر عادی شامـل اختلالات شخـصیتـی بـدبـیـن ( پارانوئیـد ) ، گسیخته وار ( اسکیزوئید ) ، گسیخته گون (اسکیزوتایپال ) .

ب - گروه نمایشی و هیجانی شامل اختلالات شخصیتـی نمایشی ( هیستریونیک ) ، خودشیفته (نارسیتیک ) ، مرزی (بوردرلاین ) ، ضداجتماعی (آنتی سوشیال ) .

ج - گروه مضطـرب ، خلقی و ترسان شامل اختلالات شخصیتی اجتنابی ، وابسته ، وسواسی - اجباری ، پرخاشگری نافعال و افسرده .

 

منبع: بانک اطلاعات