مهمترین ویژگی های این اختلال عبارت هستند از : داشتن اطمینان به افراد ، وابستگی کامل به دیگران ، رفتار تسلیم جویانه ، کم رویی ، تردید و پرهیز از مسئولیت ها . نیـاز بیش از حد شخصیـت وابستـه بـرای اینکه تحت حمایت و مراقبت قرار گیـرد ، سبب می شود تسلط دیگران و اجحاف و بدرفتاری آنان را بپـذیـرد . تـرس وی از جدایی موجب می شـود . رفتـاری تسلیم جویانه و حقارت آمیز و در بـرابـر دیگران در پیش گیـرد . این رفتارها در ابتـدای جوانی ظاهـر می شود و در زمینه های گوناگون تجلی می یابد .

یک شخصیت وابستـه در تصمیم گیـری های معمولی روزانـه هم مشکل دارد . ایـن افـراد هیچ گاه نمی تواننـد آغازگـر کاری باشنـد و تـوانایـی نه گفتـن را هم ندارنـد . او می خواهد روابط خـود را با دیگـران به هـر قیـمـت حفظ کند پس مجبـور به تحمل انـواع پستی ها می شود و پیـونـدهای او با دیگران نامتوازن و مخدوش است .

ایـن افـراد دیـدی منفی و بدبیـنانـه و مـردد نسبـت به خویـش دارنـد و تـوانایی های خود را نـاچیـز می شمارند . افسردگی و اضطراب در این افراد بسیار شایع است .

 

منبع: بانک اطلاعات