دوره کودکی یا نوجوانی مبتلایان به اختلال شخصیت اسکیزوئید ممکن است با انزوا ، روابط کم با همسالان و دستاوردهای پایین تـر از انتظار در مدرسه مشخص شود . ایـن کودکان یا نوجوانان به علت تفاوت با دیگران مورد اذیت و آزار همسالانشان قـرار می گیرنـد که طبعا بر انزواطلبی آنان می افزایـد .

  رابطه ژنتیک بین ایـن اختلال با اسکیـزوفـرنیا و اختلال شخصیت اسکیزوتایپال ذکـر شده است . مبتلایان بـه اختلال شخصـیـت اسکیزوئید می تـوانـنـد بـیـماران خوبـی بـرای درمان بـه شیـوه روان درمانی باشنـد . تمایـل آنـان بـه درون گـری با انتظارات روان درمانـگـر سازگار اسـت . بـا بـرقـراری اعتماد نسبـت بـه پـزشک ، ممکن است به تدریج و بـا هـراس فراوان ، خیال پـردازی ها ، دوستان تـصـوری و تـرس از وابستگی ، حتی درباره ارتباط بـا درمانـگـر فـرد را آشکار کنـنـد .درمان دارویـی بـا مـقـادیـر جـزیـی از داروهای ضـد روان پریشـی ، ضـدافسـردگی و محرک های روانی در بـرخـی بیماران موثر بوده است .

 

منبع: انک اطلاعات