ویـژگی اصلی ایـن اختلال شخصیـت ، نداشتـن ظرفیـت بـرای دلبستگی و وفاداری به دیگران یا قوانـیـن زندگی اجتماعی است . افـراد احساس مسئولیـت ندارنـد . ایـن افـراد بی عاطفه به نظر می رسنـد و تنها لذت های فـوری بـرایـشان مهم است . بـا دلیـل تـراشی های لفاظانه ، خود را متقاعد می کنند که اعمالشان منطقی و مجاز است .

  به نظر می رسد ایـن افـراد نمی توانند دریابند اعمالشان چه نتایج و عواقب ناخوشایند و دردناکی برای دیگران به بار می آورد ، از این رو به دنبال کارهای مصیبت بار خود احساس پشیمانی و گناه نمی کنند . این افراد به دنبال لذت های آنی هستند و تصمیم گیـری های آنان شتابـزده و ناشی از انگیـزه های فـوری است . از ایـن رو قادر بـه برنامه ریزی بـرای آینـده نیستـنـد و درگرگونی های ناگهانی در شغل ، محل زندگی و روابط فردی بین آنان شایع است.

در همیـن خانواده هاست که پایـه شخصیـت ضداجتماعی و یا ده ها مشکل روانی دیگر در کودک گذاشته می شود .

 

منبع: بانک اطلاعات