ویـژگی اصلی اختلال شخصـیـت اجتنابی عبارت است از : احساس ناشایستگی ، حساسیت شدیـد به ارزیابی منفی دیگران ، ناتوانی در مهار رفتـارهای اجتماعی و لذت نبـردن از زندگی . از آنجا که این افراد دچار ترس شدید از خرده گیری ، عدم پذیرش یا طرد از سوی دیگران هستنـد ، از هر فعالیتی که متضمن تماس و ارتباط با دیگران باشد ، اجتناب می کنند .

ایـن فعالیـت ها ممکن است ، شغلی ، تحصیلی ، ورزشی ، تفریحی و یا هـر نوع دیگـر باشد . از ازدواج خودداری می کنند ، زیرا می ترسند که از عهده خواسته های همسر برنیایند و مورد انتقاد قرار گیرند . پیشنهاد ارتقاء مقام را رد می کنند ، زیرا بار مسئولیت های جدید ممکن است توام با انتظاراتی از سوی مافوق و همکاران باشد و منجر به خرده گیری از سوی آنان شود .

آنها همیشه گـوش به زنـگ و مراقـب حرکات و حالات چهـره دیگران هستـنـد و در جست و جوی نشانه های تمسخر و استهزاء و رنجش و نفرت از سوی دیگران نسبت به خود هسـتنـد . دیگران این افراد را به عنوان خجالتی ، ترسو ، تنها و منزوی توصیف می کنند .

 

منبع: بانک اطلاعات